07.03.2016 Przekazanie deklaracji PKMP Ministerstwu Zdrowia

Warszawa, 7 marca 2016 r.

 

Deklaracja Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej przekazana Ministerstwu Zdrowia

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej opracowała listę priorytetowych działań, które jej zdaniem należy niezwłocznie podjąć, aby umożliwić szybszą i prawidłową implementację rozwiązań medycyny personalizowanej w Polsce. Dokument został przekazany wiceministrowi zdrowia, Jarosławowi Pinkasowi.

 

Podczas I Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, które odbyło się 2 marca br. w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jeden z założycieli Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, przekazał wiceministrowi zdrowia, Jarosławowi Pinkasowi Deklarację. Dokument ten  odnosi się do głównego celu, jakim jest rozwój medycyny personalizowanej w Polsce, poprzez wsparcie zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Zadaniem Koalicji jest także wsparcie edukacji w zakresie leczenia ukierunkowanego molekularnie, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu.
 

Profesor J. Fijuth, wręczając Deklarację wiceministrowi, powiedział: „To właściwa inicjatywa, właściwy moment i właściwa osoba”. Sparafrazował tym samym ideę medycyny personalizowanej - „właściwe leczenie, dla właściwego pacjenta, we właściwym czasie”.
 

Wiceminister Jarosław Pinkas, podczas swojego wystąpienia na Forum, podkreślał ogromny potencjał medycyny personalizowanej, a zwłaszcza jej efektywność – zarówno terapeutyczną, jak i ekonomiczną. Jego zdaniem, dzięki zastosowaniu terapii ukierunkowanych molekularnie, „pieniądze nie będą marnowane, bo jeśli dobrze dopasujemy terapię, to będzie ona bardziej efektywna. Trzeba więc pacjenta dokładnie zdiagnozować i do tej diagnozy dopasować odpowiednią terapię” – powiedział minister J. Pinkas.
 

Właśnie dlatego medycyna personalizowana nazywana jest medycyną „szytą na miarę”. Wymyka się uniwersalnym schematom diagnostyczno-terapeutycznym, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb pacjenta. To wymaga zmiany systemowej i edukacji – zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Wymaga również poprawy dostępu do badań diagnostycznych między innymi poprzez poprawę ich finansowania.
 

„Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej przeanalizowała obszary, które mogą stanowić bariery dla wdrożenia tej nowoczesnej koncepcji medycyny. Zdefiniowała również pięć priorytetowych działań, które trzeba niezwłocznie podjąć, aby te bariery wyeliminować – powiedział prof. J. Fijuth. Przekazuję je Ministerstwu Zdrowia wierząc, że je wspólnie zrealizujemy”.
 

„Będziemy liderem we wdrażaniu zmian. Rozwiążemy problemy prawne,
a medycyna personalizowana dotrze do naszych pacjentów!” –

zadeklarował na zakończenie spotkania J. Pinkas.


Fot. Katarzyna Rainka

 

Priorytety Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

  1. Poprawa dostępu, standardów jakości i zapewnienie finansowania diagnostyki molekularnej, dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują.
  2. Wprowadzenie zmian legislacyjnych, uwzględniających specyfikę terapii personalizowanych, w ocenie zasadności ich finansowania ze środków publicznych (charakterystyka danej jednostki chorobowej, próg efektywności kosztowej).
  3. Wsparcie rozwiązań przyspieszających wdrożenie procesu terapeutycznego, jego lepszą koordynację i monitorowanie efektów.
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa zbierania, przechowywania i udostępniania danych genetycznych pacjentów.
  5. Edukacja pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów na temat rozwiązań, jakie oferuje medycyna personalizowana.

 

Pełny tekst Deklaracji Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej dostępny jest na stronie www.pkmp.org.pl
 

O Koalicji

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie.
Jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowanych na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. Skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, dostawców technologii oraz media.
 

Działalność Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, w zamierzeniu jej pomysłodawców, jest inspirowana pracą The European Alliance for Personalised Medicine, której współprzewodniczący profesor Helmut Brand wyraził pełne poparcie dla idei powstania organizacji i rozpowszechniania problematyki medycyny personalizowanej w Polsce.