Deklaracja programowa

Medycyna "szyta na miarę"

„Medycyna personalizowana to celowane podejście do profilaktyki, diagnostyki i leczenia, oparte na specyficznym profilu genetycznym jednostki.” [1]

Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 

Właściwa profilaktyka i właściwe leczenie właściwego pacjenta we właściwym czasie – to synteza idei medycyny personalizowanej. Jest to nowoczesne podejście do leczenia i profilaktyki, charakteryzujące się wykorzystaniem indywidualnych, molekularnych cech chorego do doboru optymalnej terapii lub realizacji najskuteczniejszej profilaktyki. Dzięki rozwojowi badań nad ludzkim genomem stało się możliwe wyodrębnianie w ramach jednej jednostki chorobowej grup pacjentów homogenicznych pod względem konkretnej cechy genetycznej i oferowanie im optymalnie dopasowanego leczenia ukierunkowanego molekularnie.

 

Celem medycyny personalizowanej jest wykorzystanie całego potencjału leczniczego technologii medycznych, który w tradycyjnym podejściu uniwersalnym (one fits for all) był znacznie ograniczony, przeciwdziałanie zachorowaniu determinowanym genetycznie oraz wykrywanie chorób na możliwie najwcześniejszym etapie zaawansowania.

 

Zastosowanie medycyny personalizowanej ma również istotne, pozytywne skutki dla systemu opieki zdrowotnej w postaci redukcji kosztów nieskutecznego leczenia.

 

Terapie personalizowane stanowią już ok 20% wszystkich zatwierdzanych, nowych leków. Według danych z 2014 roku, 156 leków dopuszczonych do stosowania przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków, w tym 33% w onkologii, 16% w psychiatrii, 11% w chorobach zakaźnych, 8% w kardiologii, 6% w neurologii [2] spełnia kryteria terapii personalizowanych.

 

Medycyna personalizowana ma wielodyscyplinarny, złożony charakter. Ta cecha stanowi o barierach, które trzeba pokonać, aby stało się możliwe jej szersze zastosowanie w praktyce klinicznej. Polska Koalicja na rzecz Medycyny Personalizowanej przeanalizowała je i zdefiniowała priorytetowe działania, które należy niezwłocznie podjąć, aby umożliwić szybszą i prawidłową implementację rozwiązań medycyny personalizowanej.

Priorytety Polskiej Koalicji na rzecz Medycyny Personalizowanej

  1. Poprawa dostępu, standardów jakości i zapewnienie finansowania diagnostyki molekularnej, dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują.
  2. Wprowadzenie zmian legislacyjnych, uwzględniających specyfikę terapii personalizowanych, w ocenie zasadności ich finansowania ze środków publicznych (charakterystyka danej jednostki chorobowej, próg efektywności kosztowej).
  3. Wsparcie rozwiązań przyspieszających wdrożenie procesu terapeutycznego, jego lepszą koordynację i monitorowanie efektów.
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa zbierania, przechowywania i udostępniania danych genetycznych pacjentów.
  5. Edukacja pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów na temat rozwiązań, jakie oferuje medycyna personalizowana.

 


[1] Manifest Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej, wrzesień 2012, http://euapm.eu/news,83.html

[2] Personalized Medicine Coalition, “More than 20 Percent of FDA’s 2014 Novel New Drugs Are Personalized Medicines” press release, 28 January 2015