Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA

1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki korzystania określają zasady korzystania ze strony internetowej www.pkmp.org.pl („Strona”) przez użytkowników („Warunki korzystania”).
 2. Strona udostępniana jest przez PRIMUM Public Relations Sp. z o.o. ( „Właściciel Strony”).
 3. Strona jest przeznaczona dla użytkowników władających językiem polskim i angielskim.
 4. Warunki korzystania zostają udostępnione w postaci pozwalającej na ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności w formacie dokumentu HTML, dostępnym pod adresem www.pkmp.org.pl. Na żądanie użytkownika Właściciel Strony udostępni mu niniejsze Warunki korzystania w formacie pliku .pdf, przesyłając je na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące Strony, zapytania dotyczące Warunków korzystania oraz reklamacje usługi udostępniania Strony użytkownik może zgłaszać przesyłając je pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@pkmp.pl.
 6. Strona znajduje się na serwerach należących do SVC Sp. z o.o., która jest uprawniona do domeny Strony.
 7. Korzystanie ze Strony nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat przez użytkownika.
 8. Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na niniejszej Warunki korzystania.

 

2.Zakres przedmiotowy Strony

 1. Na Stronie zamieszczane są treści wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Na Stronie prezentowane są :
  1. Treści naukowo-edukacyjne dotyczące medycyny personalizowanej;
  2. Treści o charakterze promocyjnym i reklamowym Właściciela Strony i podmiotów trzecich.

 

3.Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Strony oraz osoby uczestniczące w jej projektowaniu, tworzeniu i udostępnianiu na zlecenie Właściciela Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty i wydatki powstałe w związku z korzystaniem ze Strony w sposób niezgodny z Warunkami korzystania.
 2. Właściciel Strony dokłada najwyższej staranności, aby zawartość Strony była rzetelna i zgodna z prawdą, nie gwarantuje jednak, że wszystkie informacje zamieszczone na Stronie pozostają niezmiennie aktualne. Treści umieszczone na Stronie nie powinny być jedynym źródłem podejmowania jakichkolwiek zobowiązań lub decyzji, w tym decyzji terapeutycznych. Właściciel Strony oraz osoby uczestnicą w jej projektowaniu, tworzeniu i udostępnianiu na zlecenie Właściciela Strony nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wyżej opisanych zobowiązań lub decyzji.

 

 

4.Linki hipertekstowe i odpowiedzialność

 1. Na Stronie mogą być prezentowane odesłania do innych stron internetowych (linii powierzchniowe, linki głębokie, itp.), udostępnianych przez inne podmioty.
 2. Właściciel Strony nie odpowiada za treści udostępnianie na stronach internetowych, do których prowadzą hiperlinki. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami korzystania z takich, odrębnych stron internetowych.
 3. Udostępnianie Strony może być przerywane lub zakłócane, w szczególności w przypadku:
  1. Przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych;
  2. Przeprowadzanie konserwacji lub modyfikacji infrastruktury udostępniania Strony;
  3. Wystąpienia przyczyn niezależnych od Właściciela Strony lub podmiotów,  z pomocą których Właściciel Strony udostępnia Stronę.
 4. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za treści edukacyjno-naukowe lub reklamowe pochodzące od podmiotów innych niż Właściciel Strony.

 

5.Treści podlegające ochronie

 1. Wszelkie prawa do Strony oraz jej elementów, z wyjątkiem treści edukacyjno-naukowych lub reklamowych udostępnianych na Stronie, niepochodzących od Właściciela Strony, należą do Właściciela Strony i podlegają ochronie prawnej przewidzianej odpowiednio dla:
  1.  Utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, ze zm.);
  2. Baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, ze zm.);
  3. Innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Korzystanie ze Strony nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Strony lub jej elementów. Użytkownicy Strony mogą korzystać z elementów Strony (w tym informacji udostępnianych za jej pośrednictwem) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Właściciel Strony albo inny uprawniony podmiot wyraził na to zgodę.

 

6.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony

Korzystanie ze Strony wymaga posiadania komputera wyposażonego w system operacyjny obsługujący przeglądarki internetowe (IE 6.0 lub wersje wyższe, oraz podobne). Jakkolwiek, Właściciel Strony nie odpowiada za to, że każda kombinacja wskazanych powyżej elementów zapewni dostęp do Strony. Jednocześnie Właściciel Strony zastrzega, że w indywidualnych przypadkach korzystanie ze Strony może wymagać dokonać określonych czynności konfiguracyjnych w komputerze lub oprogramowaniu posiadanym przez użytkownika.

 

7.Zmiana Warunków korzystania

 1. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo zmiany Warunków korzystania w każdym czasie.
 2. Zmienione Warunki korzystania wchodzą w życie i wiążą użytkowników z dniem ich opublikowania na Stronie.